ประมวลภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลสนม

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] ประชุมเรื่องการจัดตั้งชมรมคนพิการเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

[2] งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558

[3] พิธีรับประกาศนียบัตรยุวบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม จังหวัดสุรินทร์

[4] สืบสานประเพณีบุญผเวสเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558

[5] โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลสนม ประจำปี (2559-2561)

[6] งานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558

[7] การประกวดธิดาดอกจาน งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานฯ ประจำปี 2558

[8] ขบวนแห่งานดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา อำเภอสนม ประจำปี 2558

[9] โครงการสนมเมืองปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2557

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version