รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 1)

[2] รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 2)

[3] รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)

[4] รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ตรอกอหิงสะกะ

[5] ตารางแสดงผลการปฏิบัติการจัดจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

[6] ตารางแสดงผลการปฏิบัติการจัดซื้อกล้อง CCTV

[7] ตารางแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสนม

[8] ตารางแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ตรอกอหิงสะกะ

[9] ตารางแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้างขุดลอกลำห้วยวังเวินช่วงที่ 1

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version