No title

No title

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่าย อปท.สุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลตำบลจอมพระ
เทศบาลตำบลท่าตูม
เทศบาลตำบลสังขะ
เทศบาลตำบลบัวเชด
เทศบาลตำบลชุมพลบุร
เทศบาลตำบลรัตนบุรี
เทศบาลตำบลลำดวน
เทศบาลตำบลกังแอน
เทศบาลตำบลกระหาด
เทศบาลตำบลกันตรวจ
เทศบาลตำบลกาบเชิง
เทศบาลตำบลผักไหม
เทศบาลตำบลระแงง
เทศบาลตำบลสระขุด
เทศบาลตำบลหมื่นศรี 
เทศบาลตำบลเมืองที 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
หนังสือพิมบ้านเมือง
หนังสือพิมพ์The Nation
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์สยามดารา
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

 

 
 

**çä׹Ѻ Шӻ 2552 ѹ 19 Ҥ 2554 10.00 .

 
 
 
 

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่
หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดินหรือพื้นที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ สำนักงานเทศบาล (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี

หลักฐานที่ต้องนำไป
- สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3ก
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

การคำนวนภาษี คำนวนจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับเนื้อที่อัตราภาษี - เนื้อที่ดิน (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน - ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พรบ.ฯ

การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่ภาษีนำเงินมาชำระค่าภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี

เงินเพิ่ม / บทกำหนดโทษ
1. ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลึกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงิน เพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาที ต่อรายไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบสวน (ถ้ามี)

 
 

No title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์กระทรวง

 

 

 

 

Web Link