เทศบาลตำบลสนม--ถิ่นรื่นรมย์น่าอาศัย--เกษตรอินทรีย์พัฒนาไกล--แหล่งผ้าไหมลายมากมี--ชุมชนรักสมัครสมาน--มุ่งสร้างงานพร้อมน้องพี่--เพียงพอทางเศรษฐกิจดี--นำวิถีแบบอย่างไทย

 
 
 
 

แบบฟอร์มบริหารงานบุคคล

ลำดับ

รายการ

Download

1

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

2

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

3

แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนเวร-ยามประจำวัน

4

   

5

   

*****

แบบฟอร์มกองแผนและการคลัง

ลำดับ

รายการ

Download

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

**********

แบบฟอร์มกองช่าง

ลำดับ

รายการ

Download

1

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

2

คำขอแจ้งการขุดดิน  หรือถมดิน

3

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

4

   

5

   

**********

แบบฟอร์มศูนย์คอมพิวเตอร์

ลำดับ

รายการ

Download

1

แบบฟอร์มขอใช้บริการ เช็คซ่อม คอมพิวเตอร์ ศูนย์ไอที

2

   

3

   

4

   

5

   
 
 
 
 

เทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โทร.044-589038 Email : webmastersanom@hotmail.com